Γενική Περιγραφή του ΠΜΣ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα και χορηγεί Μεταπτυχιακά Διπλώματα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (Ν.4957/2022), καθώς και την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 135557/Ζ1/1-11-2022 του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα.

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα», (Financial Management, Accounting and Information Systems).

 

Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων σχολών άλλων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας και της θεωρίας μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως οικονομικοί αναλυτές, υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, αξιολογητές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι κοστολόγησης, σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, σύμβουλοι επιχειρησιακών συστημάτων ή/και στα πλαίσια κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με το λογιστικό και διοικητικό έλεγχο επιχειρήσεων. Επιπλέον, δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα, είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

 

Τίτλος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα», (Financial Management, Accounting and Information Systems), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 

Δωρεάν φοίτηση

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος, με βάση τις ισχύουσες κατά Νόμο προϋποθέσεις. Επίσης, δύναται να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι των οποίων τα δίδακτρα καλύπτονται από υποτροφία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας

Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική, αλλά δύναται κατά περίπτωση να είναι και η Αγγλική. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει την χρήση μόνο της Αγγλικής,

όταν κρίνεται ότι υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες, όπως για παράδειγμα τμήμα αλλοδαπών φοιτητών.

 

Καταβολή Διδάκτρων

Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

α) 1.500 Ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 1ου εξαμήνου

β) 1.000 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 2ου εξαμήνου

γ) 500 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 3ου εξαμήνου (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).