Γενική Περιγραφή του ΠΜΣ

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονομικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργασθούν ως Οικονομικοί αναλυτές, Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Αξιολογητές επενδύσεων, Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, Σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, Υπεύθυνοι Εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, Εξωτερικοί ελεγκτές, Υπεύθυνοι Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης, Σύμβουλοι Επιχειρησιακών και Πληροφοριακών συστημάτων και με κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους τομείς της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής και των Επιχειρησιακών Συστημάτων των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας στα προαναφερόμενα γνωστικά πεδία, συνεχίζοντας τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα (όταν το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει), είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται αποκλειστικά για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Ο μέγιστος αριθμός απουσιών ανά μάθημα ορίζεται σε ποσοστό 30% επί του συνολικών ωρών διδασκαλίας του εξαμήνου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται τρεις μέρες την εβδομάδα από τις 16.00 και για πέντε διδακτικές ώρες ημερησίως.

Για ειδικούς λόγους μπορεί η ΣΤ να παρατείνει για έξι (6) μήνες τη διάρκεια σπουδών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ και του επιβλέποντος καθηγητή και μόνο για την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30) ανά κύκλο σπουδών και μπορεί να ανέλθει κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) ανά κύκλο σπουδών. Επιπλέον γίνονται δεκτοί: ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με το νόμο 3685/2008, άρθρο 4, παρ. 3.

Ο αριθμός εισακτέων επικαιροποιείται από τη ΣΕΣ του Τμήματος.

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ ανέρχονται σε 3.000 Ευρώ και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 
α) 1.500 Ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 1ου εξαμήνου 
β) 1.000 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 2ου εξαμήνου 
γ) 500 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 3ου εξαμήνου.