Υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων

Οι φοιτητές του ΠΜΣ κατά την εγγραφή τους αποκτούν αυτομάτως ένα λογαριασμό για πρόσβαση στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις σπουδές. Τα συστήματα αυτά είναι: ΠΥΘΙΑ, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, Βιβλιοθήκη και VPN, Moodle.

Τα διακριτικά του λογαριασμού (όνομα χρήστη-κωδικός χρήστη) κοινοποιούνται εγγράφως στο φοιτητή/τρια κατά την εγγραφή τους και χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια για την πρόσβαση σε όλα τα συστήματα. Ο "κωδικός χρήστη" αναφέρεται συχνά και ως "συνθηματικό".

Τα πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά στην πρόσβασή τους σε αυτά.


Το σύστημα UNIPORTAL

http://uniportal.ihu.gr
Το σύστημα UNIPORTAL χρησιμοποιείται για την πληροφόρηση των φοιτητών σχετικά με τη βαθμολογία τους και για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων των μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η πρόσβαση γίνεται με το όνομα και κωδικό χρήστη που κοινοποιείται στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους (Για τους πρωτοετείς φοιτητές η ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εγγραφή τους και δεν μπορεί να τροποποιηθεί).


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

https://webmail.teithe.gr/login.php
Όλοι οι φοιτητές έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής acfxxxyy@zzz.teithe.gr
Όπου "acfxxxyy" είναι το όνομα χρήστη. Η πρόσβαση γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ.


Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

http://academicid.minedu.gov.gr/
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η πρόσβαση γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ.
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα χρησιμοποιείται και ως δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο).
(Η φωτογραφία που θα ανεβάσετε για την ακαδημαϊκή ταυτότητα, πρέπει να είναι ευπρεπής και ευκρινής ώστε να αποφύγετε την απόρριψή της και την καθυστέρηση για την έγκριση μίας νέας)


Βιβλιοθήκη και η υπηρεσία VPN

http://www.lib.teithe.gr/index.php/el/
Αποστολή της Βιβλιοθήκης μέσω της ανάπτυξης της συλλογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση.

Εκτός από τα έντυπα συγγράμματα οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν βιβλιογραφία και σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Όταν αυτή η αναζήτηση γίνεται από οικιακά ή άλλα δίκτυα εκτός ΔΙ.ΠΑ.Ε τότε είναι απαραίτητη η χρήση της υπηρεσίας VPN. Για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο Η/Υ σας, κατεβάστε την εφαρμογή εγκατάστασης και εκτελέστε την ως διαχειριστής (δεξί κλικ - "Εκτέλεση ως Διαχειριστής"). Μετά την αρχική εγκατάσταση και κάθε φορά που θα θέλετε να αναζητήσετε βιβλιογραφία σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, εκτελείτε την εφαρμογή VPN, πάντοτε ως διαχειριστής (δεξί κλικ - "Εκτέλεση ως Διαχειριστής"). Όπου ζητείται όνομα και κωδικός χρήστη, δίνετε τα ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση μέσω vpn, o Η/Υ σας φαίνεται ως μέρος του δικτύου του ΔΙ.ΠΑ.Ε και καθιστά εφικτή την πρόσβαση στις συμβεβλημένες βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.


Moodle

http://exams-sod.the.ihu.gr
To Moodle ένα σύστημα λογισμικού, για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

COM_SPEASYIMAGEGALLERY_NO_IMAGES