ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα»

του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα», (Financial Management, Accounting and Information Systems).

Σκοπός του Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματός μας είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων σχολών άλλων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας και της θεωρίας μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματός μας μπορούν να εργασθούν ως οικονομικοί αναλυτές, υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, αξιολογητές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι κοστολόγησης, σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, σύμβουλοι επιχειρησιακών συστημάτων ή/και στα πλαίσια κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με το λογιστικό και διοικητικό έλεγχο επιχειρήσεων. Επιπλέον, δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα, είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, όλοι καταξιωμένοι επιστήμονες στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το ΠΜΣ.

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. υπόκειται σε διαρκή διαδικασία αξιολόγησης και περιοδικής πιστοποίησης, βάσει του σχεδιασμού της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με στόχο την διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση και γνώση.

Τέλος, το ΠΜΣ μπορεί να αποτελέσει τον προθάλαμο για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Γ΄ Κύκλος Σπουδών), σύμφωνα με τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ Β’ 3469/20-08-2020). Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος αποβλέπει στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών.

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

Ευρίκλεια Χατζηπέτρου

Επίκουρη Καθηγήτρια

«Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα»


του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Νέα - Ανακοινώσεις

Image

Γνωρίστε τη Θεσσαλονίκη

Μία πόλη με πλούσιο παρελθόν και ταυτόχρονα με σταθερή φυσιογνωμία από την ίδρυσή της.