Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα»
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.


Hλεκτρονική αίτηση συμμετοχής 2017

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)(ΦΕΚ 1069/8-6-2015 και ΦΕΚ 577/24-2-2017) είναι μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονομικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα. Παράλληλα, στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων και κινήτρων απαραίτητων για την προώθηση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

Η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Δίνουν μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη μέσα από τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων.

Η ποιότητα και η συνεχής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ανάπτυξη νέων επαγγελματικών διεξόδων στους αποφοίτους καθώς και η επαγγελματική πιστοποίηση, αποτελούν βασικό μέλημα της λειτουργίας του ΠΜΣ. Αυτό αντικατοπτρίζεται από το σύγχρονο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, την άρτια επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτών και τους εφαρμοζόμενους τρόπους παρακολούθησης και εξέτασης των μαθημάτων.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης διαθέτει σημαντικές υποδομές για να υποστηρίξει την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του ΠΜΣ. Επίσης το ΑΤΕΙΘ υποστηρίζει, όπου χρειασθεί, με επιπλέον υποδομές το ΠΜΣ του τμήματος. Ειδικότερα, για τις ανάγκες του ΠΜΣ, θα διατεθούν από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια του Τμήματος τα οποία λειτουργούν και προσφέρουν πρόσβαση σε λογιστικά πληροφοριακά προγράμματα (ERP) και άλλα εργαλεία τα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τόσο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων, όσο και για την επιστημονική τους έρευνα. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ξεχωρίζει στον χώρο της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στο πεδίο εφαρμογών των Συστημάτων ERP.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι η λειτουργία και ο προσανατολισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εξυπηρετεί τους στόχους του Τμήματος: αποτελώντας το εφαλτήριο για μια επιτυχημένη και δημιουργική σταδιοδρομία νέων επιστημόνων, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας και καθιστώντας το Τμήμα ένα κομμάτι στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Σας προσκαλώ λοιπόν να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ για περισσότερες λεπτομέρειες και να υποβάλλετε αίτηση για τον δεύτερο κύκλο λειτουργίας του Προγράμματος, ο οποίος θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,
Βαγής Σαμαθρακής, Καθηγητής