Αποδεκτοί Πτυχιούχοι / Προϋποθέσεις Εισαγωγής

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΥΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:

α) Τμημάτων Οικονομικών Σχολών των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και πρώην ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων με συναφή γνωστικά αντικείμενα,

β) Τμημάτων Κοινωνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τουλάχιστον δυο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ.

Οι κάτοχοι τίτλου (ΑΕΙ) της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί, εφόσον υπάρχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Δεκτοί επίσης μπορούν να γίνουν και φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαραίτητες υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών, εκτός από την ορκωμοσία. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία της Β΄ και Γ΄ Φάσης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, η οποία θα βεβαιώνει την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και τον βαθμό του πτυχίου τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου τους.

Διαδικασία Υποβολής

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται με την κατάθεση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. των παρακάτω δικαιολογητικών σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:

 • Φάση Α (Ηλεκτρονική Υποβολή)
 1. Αίτηση εγγραφής: Υποβολή ηλεκτρονικά ΜΟΝΟΝ της συμπληρωμένης αίτησης στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Κανένα άλλο δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται μαζί με την αίτηση. Η αίτηση αυτή επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ύπαρξη των αναγραφομένων σε αυτή προσόντων και για την ύπαρξη των σχετικών τίτλων και αποδεικτικών στοιχείων των προσόντων αυτών. Όλοι οι τίτλοι και τα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων.
 • Φάση Β (Υποβολή σε έντυπη μορφή)
 1. Αντίγραφο πτυχίου (για τίτλους που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών της Γραμματείας του Τμήματος στο όπου φοιτούν, η οποία να αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος, καθώς και τον βαθμό πτυχίου του και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης της καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για τους αλλοδαπούς της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας)
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας μέσα στην τελευταία δεκαετία ή/και αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 7. Λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 8. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της επιστολής. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο ή/και από τον επαγγελματικό χώρο του υποψηφίου.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

- Φάση Πρώτη (Α΄):

Α. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

- Φάση Δεύτερη (Β΄):

Β. Αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης. Συνολικός συντελεστής βαρύτητας 80%:

 • Γενικός βαθμός πτυχίου (συντελεστής 40%)
 • Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (συντελεστής 20%)
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία ή/και ερευνητική δραστηριότητα[1]

(συντελεστής 10%)

 • Άλλος τίτλος σπουδών (πτυχίο ή μεταπτυχιακό) (συντελεστής 10%)

- Φάση Τρίτη (Γ΄):

Γ. Προσωπική συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 20%).

 

[1] Ως προϋπηρεσία προσμετράται και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης συναφών γνωστικών αντικειμένων.