Αποδεκτοί Πτυχιούχοι / Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:

 • Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής

 • άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα

 • Τμημάτων Κοινωνικών,Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τουλάχιστον δυο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, μέσα στην τελευταία δεκαετία

 

 

Οι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο ΠΜΣ και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους πριν από την έναρξη της Β’ φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής οι φοιτητές αυτοί θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από την γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα αναφέρεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και ο βαθμός του πτυχίου. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου τους.


Κριτήρια Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα αξιολογούνται τα εξής:

 • Ο βαθμός του πτυχίου

 • Η συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας ή/και ερευνητικής δραστηριότητας

 • Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 • Η ύπαρξη άλλου τίτλου σπουδών

 • Επίσης οι υποψήφιοι αξιολογούνται με την μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης
Διαδικασία Υποβολής Αίτησεων και Δικαιολογητικών

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, θα γίνει με την κατάθεση από μέρους των ενδιαφερόμενων στη Γραμματεία του ΠΜΣ των παρακάτω δικαιολογητικών σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:

Αίτηση συμμετοχής

Υποβολή ΜΟΝΟ της συμπληρωμένης αίτησης στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω του ακόλουθου email:msc-info@accis.ihu.grΚανένα άλλο δικαιολογητικό δεν θα υποβληθεί μαζί με την αίτηση.

Πριν συμπληρώσετε την αίτηση, καλό είναι πρώτα να την ανοίξετε χωρίς να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές, οπότε θα μπορείτε να δείτε όλα τα πεδία χωρίς να λαμβάνετε μηνύματα για τα κενά υποχρεωτικά πεδία, ώστε να προετοιμάσετε όλα τα δεδομένα που θα σας χρειαστούν για τη συμπλήρωσή της.

Στη συνέχεια κατεβάστε και αποθηκεύστε το αρχείο στο σημείο του υπολογιστή στο οποίο εσείς επιθυμείτε και ξεκινήστε να συμπληρώνετε την αίτηση. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, λειτουργούν μακροεντολές για τον εντοπισμό υποχρεωτικών πεδίων που έχουν μείνει ασυμπλήρωτα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τις μακροεντολές ή να έχετε αποδεχθεί την ενεργοποίηση των μακροεντολών, όταν δίνεται η σχετική προειδοποίηση κατά το άνοιγμα του αρχείου excel.

Εάν δεν ενεργοποιηθούν οι μακροεντολές δεν θα είναι δυνατόν να αποθηκευθούν οι καταχωρήσεις σας

Πληροφορίες για την ενεργοποίηση των μακροεντολών στο excel καθώς και περισσότερα για τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης, θα βρείτε εδώ

Φάση Β (Υποβολή σε έντυπη μορφή, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση εντός του 2ου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου για το πότε πρέπει να υποβληθούν)

  1. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο όπου φοιτούν, η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του, τον βαθμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας

  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

  4. Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης της καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και για τους αλλοδαπούς της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας)

  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

  7. Λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)

  8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

  9. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της επιστολής (υπόδειγμα συστατικής επιστολής ). Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό χώρο, είτε από τον επαγγελματικό χώρο, είτε και από τους δύο χώρους.
Αξιολόγηση Υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

Στην πρώτη φάση υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση στην Γραμματεία του ΠΜΣ.

Στη δεύτερη φάση αξιολογούνται οι υποψήφιοι με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης, που έχουν συνολικό συντελεστή βαρύτητας 80%:

   • Βαθμός πτυχίου (συντελεστής 40%)

   • Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας(συντελεστής 20%)

   • Συναφής επαγγελματική εμπειρία, μέσα στην τελευταία δεκαετία ή/και ερευνητική δραστηριότητα (συντελεστής 10%)

   • Ύπαρξη άλλου τίτλου σπουδών (πτυχίου ή μεταπτυχιακού)(συντελεστής 10%)

Σημείωση: Ως προϋπηρεσία προσμετράται και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Για να δείτε αναλυτικά τους συντελεστές στάθμισης των κριτηρίων αξιολόγησης και την αντίστοιχη μοριοδότησή τους πατήστε εδώ.

Μετά την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, θα συνταχθεί και θα ανακοινωθεί ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα θα πρέπει να προσκομίσουν όλους τους αναφερθέντες στην αίτηση τίτλους και δικαιολογητικά, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. Η προσκόμιση θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που θα οριστεί ώστε να γίνει ο έλεγχος πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που αποτελεί προϋπόθεση πρόκρισης στην τρίτη φάση. Επί του πίνακα αυτού θα υπάρχει εύλογος χρόνος για υποβολή ενστάσεων, οι οποίες και θα εξετασθούν.

Κατά την τρίτη φάση, αρχικά θα γίνει η εξέταση των ενστάσεων, αλλά και των πιθανών αποκλεισμών υποψηφίων λόγω μη υποβολής των επικαλούμενων δικαιολογητικών και εφόσον ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων της δεύτερης φάσης υπερβαίνει τους 60, τότε προκρίνονται στην τρίτη φάση οι 60 υποψήφιοι οι οποίοι συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στη συνέχεια πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη των εναπομεινάντων υποψηφίων, η οποία έχει συντελεστή βαρύτητας 20%, και από την τελική βαθμολογία που θα προκύψει καταρτίζεται τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων με φθίνουσα βαθμολογική σειρά και επιλέγονται οι πρώτοι 40. Επί του τελικού πίνακα κατάταξης θα υπάρχει εύλογος χρόνος για υποβολή ενστάσεων, οι οποίες και θα εξετασθούν.

Με το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων επί του τελικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων και την οριστικοποίηση αυτού, θα ζητηθεί, με επιστολή, από τους επιτυχόντες να δηλώσουν αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της θέσης, η θέση θα καλυφθεί από τον πρώτο επιλαχόντα του πίνακα. Τέλος, από τους επιτυχόντες οι οποίοι αποδέχθηκαν τη θέση, θα ζητηθεί, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, να καταβάλουν τα δίδακτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ.
Προθεσμίες

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χρηματοοικονομική Διοίκηση Λογιστική & Πληροφοριακά Συστήματα" γίνεται κάθε χρόνο από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο. Οι πληροφορίες για την ακριβή διαδικασία της υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων βρίσκονται αναρτημένες στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διεύθυνση: ΑΤΕΙΘ,
Ισόγειο Κτιρίου ΣΔΟ, τηλ.: 2310 013203 Fax: 2310 013191, e-mail: msc-info@accis.ihu.gr