Οργανωτική Δομή του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ λειτουργεί με τα διοικητικά όργανα που προβλέπει ο νόμος 4485/17, άρθρο 31 για τις μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά ΑΕΙ:

Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ) του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τα μέλη ΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο εκπροσώπους φοιτητών. Η ΣΤ είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το ΠΜΣ, την έγκριση του προϋπολογισμού του ΠΜΣ, τον ορισμό των μελών συμβουλευτικών επιτροπών, των μελών εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή, τον αναπληρωτή διευθυντή και από δύο μέλη της ΣΕΣ. Η ΣΕ έχει διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, λειτουργία και το συντονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ και όποιες άλλες αρμοδιότητες της αναθέσει η ΣΤ. 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος προεδρεύει της ΣΕ και ορίζεται με απόφαση της ΣΤ για διετή θητεία και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι Αρμοδιότητες του Διευθυντή είναι: α) Να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της ΣΕ, να συγκαλεί το όργανο αυτό, να προεδρεύει στις εργασίες του, να εισηγείται τα διάφορα θέματα και να μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του. β) Να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και να προΐσταται των υπηρεσιών του ΠΜΣ γ) Συνεπικουρούμενος από την Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης να συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του ΠΜΣ, τους οποίους υποβάλλει στη ΣΕΣ σε ετήσια βάση, να παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να εκδίδει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από ένα μέλος της ΣΕ που ορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής από τη ΣΤ με διετή θητεία. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ η ΣΤ ορίζει επίσης τις εξής επιτροπές:

  • Την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (ΕΕΕ) με διετή θητεία και με αντικείμενο την αξιολόγηση των υποψήφιων φοιτητών του ΠΜΣ

  • Την Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (ΕΟΔ) με αντικείμενο τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του οικονομικού απολογισμού του ΠΜΣ.