Μαθήματα

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, κατανεμημένα εξίσου σε δύο εξάμηνα σπουδών. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).

 

Δείτε επίσης τον Κανονισμό Σπουδών

Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

Π.Μ. (ECTS)

1.

Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής (M101)

6

2.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M102)

6

3.

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητα (M103)

6

4.

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (M104)

6

5.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (M106)

6

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

30

 

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

Π.Μ. (ECTS)

1.

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (M201)

6

2.

Ειδικά Θέματα Διοικητικής Λογιστικής (M202)

6

3.

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (M203)

6

4.

Χρηματοοικονομικές Αγορές (M204)

6

5.

Αναλυτική των Επιχειρήσεων (M205)

6

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

30

 

Μαθήματα Γ’ Εξαμήνου

Π.Μ. (ECTS)

1.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

30