Μαθήματα

Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, κατανεμημένα εξίσου σε δύο εξάμηνα σπουδών. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να επέλθουν μεταβολές στα εξάμηνα διδασκαλίας των μαθημάτων. Επιπλέον, οι κύκλοι σπουδών ενδέχεται να ξεκινούν το εαρινό ή/και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους.

Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

Π.Μ. (ECTS) 

1.

Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής

6

2.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

3.

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητα

6

4.

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

6

5.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

6

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

30

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

Π.Μ. (ECTS)

1.

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

6

2.

Ειδικά Θέματα Διοικητικής Λογιστικής

6

3.

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

6

4.

Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

6

5.

Αναλυτική των Επιχειρήσεων

6

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

30

 

Μαθήματα Γ’ Εξαμήνου

Π.Μ. (ECTS)

1.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

30